Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego baner-shop

Regulamin i polityka prywatności

Właściciel serwisu www.baner-shop.pl – firma

Baner shop Grzegorz Chomiak

ul. Pałacowa 17

66-300 Bobowicko

NIP 5961648383

§ 1 Informacje ogólne

Właścicielem serwisu internetowego baner-shop jest firma Baner shop Grzegorz Chomiak .
Świadczenie usług produkcji na zamówienie poprzez serwis internetowy baner-shop odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu baner-shop. Każdy Nabywca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Przed złożeniem zamówienia w serwisie baner-shop należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie Nabywca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Poniższe postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego, chyba że zawarto z Nabywcą odrębną umowę obejmującą swym przedmiotem usługę świadczoną w ramach serwisu baner-shop .
Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ 2 Zawarcie umowy

Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Nabywcy do zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie Nabywca może składać poprzez przygotowany przez baner-shop internetowy system konfiguracji wyrobów i obsługi zamówień dostępny online.
Każdy zamówiony produkt musi zostać wcześniej skonfigurowany przez nabywcę przy użyciu mechanizmów dostępnych na stronie internetowej serwisu baner-shop.
Umowa między Sprzedającym a Nabywcą zostaje zwarta w momencie zmiany statusu zamówienia z „Oczekuje na wpłatę” i „Zapłacone – przygotowanie do realizacji” na „W realizacji”, zaś potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi jedynie informację o wpłynięciu zamówienia do Sprzedającego.
Zmiany statusu zamówienia nabywca może kontrolować w dowolnym momencie poprzez aktywny link otrzymany w wiadomości e-mail zaraz po złożeniu zamówienia.
Oferowane w ramach serwisu baner-shop produkty wytwarzane są na podstawie indywidualnie konfigurowanych przez Nabywcę zamówień i/lub w razie potrzeby oraz na wyraźne życzenie Nabywcy poddawane są korekcie zgodnie z jego wskazówkami, o ile zakres żądanych poprawek nie będzie wykraczał poza przedmiot opisany w pierwotnym zamówieniu.
Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie baner-shop przez Nabywcę przy użyciu narzędzi udostępnionych online w karcie Konfiguracja produktu. Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane przy finalizowaniu zamówienia są zawsze cenami brutto.
Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen.
Do wystawienia rachunku wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez nabywcę.
Wszystkie podane w serwisie baner-shop ceny uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik . Osobno podawany jest koszt wysyłki.
Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.
Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego.
W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień baner-shop.

§ 3 Płatność

Płatności za towary powinny być dokonywane w formie:

    1. przelewem na konto bankowe firmy
      BNP Pariba 84 1600 1462 0008 3507 9803 4011
    2. szybkim przelewem on-line,
    3. płatnością przy odbiorze paczki od kuriera do kwoty 100 zł.

§ 4 Dostawa

Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu z zastrzeżeniem wyceny indywidualnej kosztu transportu dla wybranych produktów. W przypadku, gdy Nabywca życzy sobie specjalnego rodzaju opakowania bądź przesyłki, z którym związane są wyższe koszty realizacji, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie baner-shop. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.
Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone ze Sprzedającym.
Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
Osobisty odbiór towarów jest możliwy w siedzibie Sprzedającego.
Przewidywany czas realizacji zamówień to przedział pomiędzy 3 a 5 dni roboczych, który liczony jest od momentu zmiany statusu zamówienia na status „w realizacji” do dnia nadania wysyłki gotowego wyrobu do firmy kurierskiej.
Sprzedający nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską.
Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Nabywcy od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności odebrania przesyłki.
W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Nabywcy. Jeżeli Nabywca zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od wskazania przez Nabywcę numeru rachunku bankowego.
W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy Sprzedającego, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 2 tygodnie.

§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu

Przy pakowaniu produktów Sprzedający stosuje rozwiązanie, przy którym wydruk nie styka się ze ściankami opakowania. Tuby oraz opakowania kartonowe, w które zapakowane są produkty oznaczone oryginalnymi naklejkami ze znakiem firmowym baner-shop oraz naklejką ostrzegawczą. Jeżeli dostarczone Nabywcy towary posiadają widoczne uszkodzenia lub brakuje oznaczeń firmowych i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@baner-shop.pl.
W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Nabywca winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@baner-shop.pl.

§ 6 Rękojmia

Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał dany towar.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.
Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia.
Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.
Nabywca zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 3 dni od jej wykrycia, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.
Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami montażowymi nie przysługuje.
Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.
Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

§ 7 Odstąpienie od umowy kupna

baner-shop jest serwisem produkcji na zamówienie.
Nabywca określa parametry zamówienia – wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zamówienia Nabywcy. Poza wyjątkami opisanymi w § 4 pkt 11 i § 6 pkt 7 nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
Zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ), definitywnie nie przysługuje.
Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności zapłaty odszkodowania w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, których nie dało się przewidzieć, w tym ingerencji osób trzecich w strukturę strony internetowej powodującą zmianę jej funkcjonalności, parametrów i mechanizmów do składania zamówienia, a także zmian ceny, a bez terminowo w przypadku:
podania przez Nabywcy nieprawdziwych danych, o których stanowi § 1 pkt 6
nie legitymowaniem się przez Nabywcę prawami autorskimi do zdjęć i grafiki nadesłanej Sprzedającemu
W przypadku odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

§ 8 Ochrona danych

Przekazane do serwisu baner-shop przez Nabywcę dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Przekazane do serwisu baner-shop przez Nabywcę dane osobowe, o ile nie będą konieczne do wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, m. in. do dostawy towarów pod wskazany adres. Wykorzystywanie danych Nabywcy w celach reklamowych, marketingowych, przeprowadzenia badań rynkowych, lub do sporządzania przez Sprzedającego ofert wymaga wyraźnej zgody Nabywcy, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia, zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i oświadczenie takie znaleźć można na naszych stronach internetowych, możliwe jest również w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.
Przekazane do serwisu baner-shop przez Nabywcę dane osobowe, o których mowa w ustępie poprzednim, to dane pozwalające na identyfikację Nabywcy, określające poszczególne terminy oraz zakres danego zamówienia, a także opisujące usługi produkcji na zamówienie, z których Nabywca skorzystał.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych Nabywcy, fakt ten należy Sprzedającemu zgłosić pisemnie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres:info@baner-shop.pl, listownie na adres siedziby firmy Baner shop Grzegorz Chomiak ul. Pałacowa 17 66-300 Bobowicko

§ 9 Prawa autorskie

Sprzedawane na serwisie baner-shop produkty (dalej dzieła) objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.
Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.
Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Sprzedającego wraz z podaniem nazwy www.baner-shop.pl.
W przypadku, gdy Nabywca przekazuje do realizacji produktu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne – istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy podane w § 4 pkt 11.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§ 10 Postanowienia końcowe

Sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.baner-shop.pl.
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

pixel